Dodaj bezpłatne ogłoszenie
już teraz!
Prowadzisz działalność?
Dodaj bezpłatną wizytówkę do naszego Katalogu Firm

Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PŁOCKIEGO PORTALU OGŁOSZENIOWEGO
WWW.OGLOSZENIAPLOCKIE.PL

§1 Wstęp

1. Warunkiem korzystania z Płockiego Portalu Ogłoszeniowego www.ogloszeniaplockie.pl jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu (dalej: "Regulamin").

2. Akceptacja Regulaminu, przez którą Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, następuje poprzez zaznaczenie opcji "Akceptuję Regulamin" podczas rejestracji.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§2 Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Portalu i stanowi integralną część zawartej z Użytkownikiem umowy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Portalu.

4. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników drogą elektroniczną.

5. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 5 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Nieskorzystanie z tego prawa uważa się za akceptację zmienionego Regulaminu.

§3 Definicje

1. Portal – Płocki Portal ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym www.ogloszeniaplockie.pl.

2. Użytkownik Niezarejestrowany – każdy podmiot, który nie przeszedł procesu Rejestracji, a korzysta z usług świadczonych w Portalu, na warunkach określonych Regulaminem.

3. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który poprawnie przeszedł proces Rejestracji oraz zadeklarował rodzaj Konta w Portalu jako Użytkownik.

4. Firma – Użytkownik Zarejestrowany, który poprawnie przeszedł proces Rejestracji oraz zadeklarował rodzaj Konta w Portalu jako Firma.

5. Konto Firma – różni się od konta Użytkownika Zarejestrowanego, jedynie możliwością zamieszczenia wizytówki swojej Firmy w Katalogu Firm.

6. Konto – przydzielone Użytkownikowi miejsce w Portalu, dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail i hasła), w którym Zarejestrowany Użytkownik może dodawać/edytować swoje ogłoszenia, dane oraz inne informacje dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników Portalu.

7. Rejestracja – procedura, w wyniku której utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika w Portalu.

8. Katalog Firm – baza danych Firm z Płocka i okolic zawierająca dane kontaktowe oraz umożliwiająca ich wyszukiwanie przez Użytkowników.

9. Ogłoszenie – przydzielone Użytkownikowi Zarejestrowanemu miejsce w Portalu, pozwalające na przedstawienie swojej oferty. Każdy Użytkownik Zarejestrowany, może dodać nieograniczoną liczbę ogłoszeń. Ogłoszenia można dodawać na okres od 7 do 90 dni. Dodawanie ogłoszenia według domyślnych ustawień jest bezpłatne. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może skorzystać z dodatkowych, płatnych opcji publikacji ogłoszenia.

10. Usługa – każde działanie udostępnione przez Administratora Portalu, dotyczące zarządzania swoim kontem oraz dodanymi ogłoszeniami przez Użytkownika Zarejestrowanego.

11. Wizytówka – bezpłatna forma promocji Firmy na stronach Portalu, pozwalająca na prezentację danych: nazwy, adresu, danych kontaktowych – numeru telefonu, faxu, adresu e-mail, krótkiego opisu działalności, słów kluczowych (maksymalnie trzy) i logo Firmy, a także wyszukiwanie Firmy przez Użytkowników, kierowanie do Firmy zapytań przez formularz kontaktowy.

§4 Rejestracja

1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Portalu, konieczne jest poprawne przeprowadzenie procesu Rejestracji.

2. W celu Rejestracji Użytkownik wybiera opcję „Załóż Konto" lub opcję „f-połącz", która umożliwia Użytkownikowi rejestrację za pomocą konta w portalu społecznościowym Facebook.

3. W przypadku wyboru opcji „Załóż Konto", na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail zostaje automatycznie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny konta.

4. Na jeden adres e-mail może zostać założone tylko jedno Konto w ramach Portalu.

§5 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Portal ma na celu udostępnienia miejsca w Portalu, pozwalające Użytkownikowi Zarejestrowanemu na przedstawienie swojej oferty.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika.

3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od decyzji Administratora.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

5. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz upoważnia Administratora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

6. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, rozwiązać umowę poprzez zgłoszenie usunięcia swojego Konta do Administratora Portalu.

7. Administrator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy poprzez usunięcie Konta Użytkownika bez uprzedniego informowania go o usunięciu Konta w przypadku:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) nieuprawnionego udostępnienia hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim,

c) działalności Użytkownika sprzecznej z obowiązującymi normami prawnymi i obyczajowymi, nawołującej do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa lub naruszającej prawa Administratora lub osób trzecich.

8. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika, ze świadczonych przez Administratora Usług, niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§6 Zasady korzystania z Katalogu Firm

1. Wizytówka Firmy może zostać utworzona przez Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu, który zadeklarował rodzaj konta jako Firma, bądź też przez Użytkownika Niezarejestrowanego, któremu w momencie zakładania wizytówki Firmy tworzone jest konto w Portalu.

2. Tworząc Wizytówkę Firmy, Użytkownik oświadcza, iż jest upoważniony do jej reprezentacji.

3. W celu utworzenia Wizytówki, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji Wizytówki, poprzez podanie nazwy oraz danych kontaktowych Firmy.

4. Przyporządkowanie Wizytówki Firmy do kategorii, powinno być zgodne z profilem jej działalności.

5. Osoby fizyczne, rejestrujące swoją Wizytówkę w katalogu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wprowadzanych do formularza rejestracji wizytówki (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

6. Wizytówka zostaje utworzona po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji przez Administratora Portalu oraz wyświetlana jest bezterminowo.

7. Utworzenie Wizytówki przez Użytkownika jest równoznaczne z przyjęciem przez niego odpowiedzialności za treści w niej zamieszczone, w szczególności za prawdziwość danych, zgodność treści ze stanem faktycznym, a także zgodność z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Wizytówki w razie stwierdzenia rażącej niezgodności jej treści ze stanem faktycznym, prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem.

9. Użytkownicy mogą korzystać z zawartości Katalogu Firm tylko w celach informacyjnych oraz w celu kontaktu i nawiązania współpracy z Firmami.

10. Niedozwolone jest prowadzenie przy wykorzystaniu Katalogu Firm korespondencji seryjnej.

11.Użytkownikowi zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Katalogu Firm.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych Wizytówek, za treść komunikatów przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, ani za treść komentarzy i ocen wystawianych przez Użytkowników.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z naruszeniem praw Firmy przez osoby trzecie, wykorzystanie treści zamieszczonych w Wizytówce przez osoby trzecie w celach komercyjnych, ani za podszywanie się pod Firmę przez osoby trzecie.

§7 Polityka prywatności

1. Podczas Rejestracji w Portalu Użytkownik podaje dane osobowe wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego (dane obowiązkowe zaznaczone są gwiazdką) m.in. adres e-mail.

2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu;

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych;

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych poprzez Portal.

3. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Administratora o charakterze technicznym, reklamowym, komercyjnym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.

4. Administrator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników.

§8 Powiadamiacz

1. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie Powiadamiacza od Administratora poprzez wypełnienie formularza "Powiadamiacz".

2. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Powiadamiacza poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w otrzymanej wiadomości.

3. Użytkownik, który zrezygnował z otrzymywania Powiadamiacza może, w każdym czasie, wyrazić chęć ponownego jego otrzymywania poprzez ponowne wypełnienie formularza "Powiadamiacz".

4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Administratora i jego Partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.

5. Usługa Powiadamiacza jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika.

6. Powiadamiacz jest przesyłany do Użytkowników z częstotliwością określoną przez Administratora.

§9 Zakłócenia techniczne

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzenia konserwacji. W przypadku planowanej przerwy trwającej ponad 8 godzin, Użytkownicy zostaną o niej uprzedzeni poprzez informację na stronie Portalu.

3. Jeżeli płatna Usługa nie będzie czasowo świadczona przez Portal z przyczyn leżących po stronie Administratora zostanie ona przedłużona o liczbę dni, podczas których Usługa nie była świadczona.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich i zdarzeń losowych.

W celu znalezienia interesującej Cię firmy skorzystaj z wyszukiwarki: